За Вашата квалификация изберете

Център за професионално обучение „БЕЧ”

под № 588

в СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НА ОБУЧЕНИЯ

по професионална квалификация съгласно чл. 7, ал. 4 на ПМС 251/21.10.2009 г.

Учебен център „БЕЧ” разполага с богата материално-техническа база за теоретично и практическо обучени, системи за интерактивно обучение.

Лицензирани са 13 професии и 21 специалности.

1.Професия: “Оператор на компютър”, код 482030.

Специалност „Текстообработване”, код 4820301 – първа степен на професионална квалификация.

2.Професия “ Техник на транспортна техника”, код 525010

Специалност “Автотранспортна техника”, код 5250101,

Специалност „Пътно-строителна техника”, код 5250102  трета степен на професионална квалификация.

3. Професия: “Монтьор на подемно-транспортна техника”, код 525060.

Специалност „Подемно-транспортна техника, монтиране на пътни транспортни средства”, код 5250601,

Специалност „Подемно – транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602 – втора степен на професионална квалификация.

4. Професия:  „Водач на МПС за обществен превоз” код 840090

Специалност „Вътрешни и международни превози на пътници”8400901,

Специалност„Вътрешни и международни превози на товари” код 8400902 Първа степен на професионална квалификация.

5. Професия: „Техник – механизатор” код 623020

Специалност: „Механизация на горското стопанство” код 6230201, Трета степен на професионална квалификация.

6.  Професия: „Механизатор на горска техника” код 623030

Специалност: „Механизация на горското стопанство” код 6230301, Втора степен на професионална квалификация.

7. Професия: “Строител”, код 582030.

Специалност „Зидария”, код 5820304,

Специалност „Кофражи”, код 5820302

Специалност „Армировка и бетон”, код 5820303   – втора степен на професионална квалификация.

8. Професия: “Администратор в хотелиерството”, код 811020.

Специалност „Организация на обслужването в хотелиерството”, код 8110201. Трета степен на професионална квалификация

9. Професия: “Камериер”, код 811030.

Специалност „Хотелиерство”, код 8110301. Първа степен на професионална квалификация.

10. Професия: “Организатор на туристическа агентска дейност”, код 812010.

Специалност „Организация на туризма и свободното време”, код 8120101

Специалност „Селски туризъм”, код 8120102. Трета степен на професионална квалификация.

11. Професия: “Екскурзовод”, код 812030.

Специалност „Екскурзоводство”, код 8120302. Трета степен на професионална квалификация.

12. Професия: “Охранител”, код 861010.

Специалност „Банкова охрана и инкасова дейност”, код 8610101

Специалност „Лична охрана”, код 8610102.

Специалност „Физическа охрана на обекти”, код 8610103 Трета степен на професионална квалификация.

13. Професия: “Спасител при бедствия аварии и катастрофи”, код 861020.

Специалност „Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи”, код 8610201. Трета степен на професионална квалификация.

 

Списък  на ключовите компетентности, определени съгласно Европейската квалификационна рамка

1. Общуване на роден език. –      Общообразователни предмети

2. Общуване на чужди езици –   Английски език,

3.Математическа компетентност и основни знания  в областта на природните науки и технологии –

Математика, Химия, Физика, Биология, География, Геофизика, Хидрогеология,  Геотехника, Биотехнологии, Бионика, Изкуствен интелект

4. Дигитална компетентност –    Компютърна грамотност, Интернет приложения, Работа с компютърни програми, Microsoft Office, Word, Excel, Microinvest Invoice, Икономическа информатика, Електронна търговия, Програмно осигуряване, Системно програмиране, Компютърни мрежи

5. Обществени и граждански компетентности –

Социална работа с деца и семейства в риск, Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания, Помощник-възпитател в отглеждане и възпитаване на деца, Подпомагане на деца, Подпомагане на възрастни, Посредник на трудовата борса

6Инициативност и предприемачество –

Спортно-туристически дейности, Адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания, Подобряване на физическата култура чрез фитнес, Подобряване на физическата култура чрез спортен масаж, Организатор на спортни прояви и първенства, Организатор на траурни обредно-ритуални дейности, Екология и опазване на околната среда, Разработване на маркетингови стратегии, Разработване на маркетингови проучвания, Нови моменти в оперативното счетоводство, Актуални митнически и данъчни документи