Категория А дава право за управление на  мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 kW /без ограничения в кубатурата/.

Необходими документи и изисквания:

За да се запише в курс, кандидатът трябва да има навършени най-малко 23 години и 9 месеца.

  • Лична карта,
  • Диплома за образование, минимум свидетелство за завършено основно образование. Лицата, придобили документ за завършено основно образование след 26.09.2017г., представят Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование – Х клас.
  • Снимка – 1 бр.
  • Свидетелство за управление на МПС (ако притежава такова)

Кандидатът се освобождава от теоретичен изпит, ако притежава свидетелство за управление на МПС от категория “B” и контролен талон.

Обучение:

  • за кандидатите, притежаващи правоспособност за категория “В” – 4 учебни часа теория и 20 учебни часа практика. Тези кандидати се явяват само на изпит по практика пред ИА „АА“.
  • за кандидатите, които нямат правоспособност, обучението е 40 учебни часа теория и 20 учебни часа практика. Тези кандидати се явяват на изпити по теория и по практика пред ИА „АА“

Забележка:
Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория А и притежават свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 не по-малко от две години, е по намален хорариум от 14 учебни часа. Полагат вътрешен практически изпит и официален изпит пред ИА „АА“ – само практика.

Срок на обучение:

Не по-малко от 16 учебни дни