Категория А1  дава право на управление на мотоциклет  с работен обем на двигател до 125см3,с максимална мощност не повече от 11kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава  0,1 kW/kg .

Изисквания:

  • При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст
    не по-малко от 16 години.
  • Да е завършил основно образование.


Необходими документи:

  • Копие на лична карта, оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование.
  • Паспортна снимка – 1 бр.


Обучение:

Теория- 40 учебни часа и практика – 20 учебни часа