Категория А2  дава право на управление на мотоциклети с мощност , която  не превишава  35kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава  0,2 kW/kg .

Изисквания и необходими документи:

При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца

  • Документ за завършено минимум основно образование. Лицата, придобили документ за завършено основно образование след 26.09.2017г., представят Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование – Х клас.
  • Копие на лична карта.
  • Паспортна снимка – 1 бр.

Обучение:
Теория- 4 учебни часа и практика – 20 учебни часа