Категория B+Е – Лице с правоспособност за управление на МПС от категория “BE” има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория „В“ и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг.

Необходими документи и изисквания:

  • да е на възраст не по-малко от 18 години;
  • да притежава правоспособност за управление на МПС от категория “В”;
  • Документ за завършено минимум основно образование. За лица завършили в Република България основното си образование след 26.09.2017 г. се изисква документ за завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование (Удостоверение за завършен 10-ти клас).
  • За лица, завършили образованието си в друга държава се изисква Уверение от МОН по чл.11, ал.2, от Наредба № 11.
  • Копие на лична карта.
  • Паспортна снимка – 1 бр.
  • Копие на свидетелство за управление на МПС от категория “В” и контролен талон.

 

Срок на обучение:
Не по-малко от 6 учебни дни.